OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest TRAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swarzędzu, ul. Sienkiewicza 5, 62 – 020 Swarzędz, KRS:0000098626, NIP: 7772631342, REGON: 630274988.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi/obsługą zamówienia:

 1. Przedstawicielem Administratora jest Jarosław Zawadzki e-mail: rodo@trak.pl

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. realizacji zamówienia i zawartej umowy,

 2. dostawy zamówionych towarów,

 3. obsługi posprzedażowej,

 4. realizacji przez administratora obowiązków podatkowo-rachunkowych,

 5. na podstawie osobnej zgody Klienta przesyłania materiałów promocyjnych,

 6. prowadzenia przez Administratora dokumentacji pracowniczej i realizacji w tym zakresie obowiązków wymaganych przepisami prawa.

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów odrębnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Dane przechowywane są maksymalnie przez okres lat 5 od daty wykonania zlecenia, zgodnie z przepisami podatkowymi oraz rachunkowości, a także z przepisami dotyczącymi gwarancji i rękojmi.

 3. Dane osobowe współpracowników i pracowników Administratora są przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne w celu realizacji zlecenia, w tym zawarcia umowy oraz dostawy towarów.

 5. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością wykonania usługi i dostawy towarów lub w przypadku pracowników i współpracowników – brakiem możliwości zawarcia umowy.

 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w ramach realizacji usługi innym odbiorcom, w tym: biuru rachunkowemu, ubezpieczycielom, firmom transportowym, firmom spedycyjnym i innym podmiotom kooperującym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  Dane przekazywane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji zamówionego przez Klienta towaru oraz z uwagi na konieczność prowadzania zgodnej z przepisami prawa prawidłowej dokumentacji.

 1. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych o ile będzie to możliwe przy wykorzystaniu dostępnych Administratorowi środków technicznych.

 2. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. W przypadku złożenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt w formie pisemnej na adres: PPH TRAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sienkiewicza 5, 62 – 020 Swarzędz.

 4. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 5. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej. Jeśli jednak wynika to z miejsca dostawy towarów poza obszar Unii Europejskiej, Administrator informuje o ewentualnym ryzyku związanym z przekazywaniem danych osobowych do krajów spoza terenu Unii Europejskiej, które nie posiadają decyzji uprawionego organu stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, oraz o ewentualnym braku zabezpieczeń tych danych, przy czym przekazywane będą tylko niezbędne do realizacji umowy dane osobowe, w związku z art. 46 i 49 RODO.

 8. Informacja zamieszczona na stronie internetowej Administratora www.trak.pl oraz wywieszona w siedzibie Administratora.